Installing outer door handles, full door 2K TJ... - JeepForum.com
Search  
Sign Up   Today's Posts
User: Pass: Remember?
Advertise Here
Jeep Home Jeep Forum Jeep Classifieds Jeep Registry JeepSpace Jeep Reviews Jeep Gallery Jeep Clubs Jeep Groups Jeep Videos Jeep Events Jeep Articles
Go Back JeepForum.com > Models > Jeep Wrangler Forums > TJ Wrangler Technical Forum > Installing outer door handles, full door 2K TJ...

New Vendor - ARTEC Industries Battery MountsComplete Axle Options Expanded !!!! ECGSNEW Smittybilt Gen 2 9.5 winch at JeepHut.com

Reply
Unread 09-27-2006, 02:27 PM   #1
BucJeeper
Registered User
 
Join Date: Aug 2006
Location: Tampa
Posts: 16
Installing outer door handles, full door 2K TJ...

I was just advised that my new door handles were delivered today (old ones got some rust). I'm at work and I can't find any info on how to remove the old ones and install the new ones. I'd like to get a jump on the install beforehand if possible. Any help out there? Graci!

BucJeeper is offline   Reply With Quote
Unread 09-27-2006, 02:36 PM   #2
Markv
Registered User
 
Join Date: Sep 2006
Location: Atlanta
Posts: 37
This link details how to repaint them, but also shows how to remove them:

http://dailydriventj.com/trim_painting.shtml
Markv is offline   Reply With Quote
Unread 09-28-2006, 03:26 PM   #3
BucJeeper
Registered User
 
Join Date: Aug 2006
Location: Tampa
Posts: 16
Hmmm... maybe I should have tried re-painting mine first. Well I don't really like how my previous painting projects have gone so I'm glad I bought the new handles. Thanks for that link.
BucJeeper is offline   Reply With Quote
Unread 09-28-2006, 04:17 PM   #4
Lostj
Registered User
2000 TJ Wrangler 
 
Join Date: May 2006
Location: South Florida
Posts: 1,668
how much did the new handles cost?
__________________
lx015oɹd uǝpıun 'ɥɔuıʍ ql0009ɟɥ ؛ɹǝıɹɹɐɔ ǝɹıʇ pol 'sɹǝpuǝɟ ǝqnʇ pǝɹɐlɟ"5˙4ʇuʇ :˙ɔsıɯ ؛sɹǝpıls sʞɹoʍʞɔoɹɥs 'pıʞs ǝuıƃuǝ ɔıpǝɯdǝǝɾ 'pıʞs ɹoʇɐıpɐɹ s,ʎʇsnɹ 'ʞuɐʇsɐƃ puɐ xoq ƃuıɹǝǝʇs ʇɥƃıɹuǝƃ :spıʞs ؛pɐoɹɟɟo ɹoɟ sɹǝƃƃoq"53 'ʇǝǝɹʇs ɹoɟ s,ʇ/ɯdɯoɔoɹd"53 :sǝɹıʇ ؛lɯɯ"1 'lq"52˙1 'spq "2 :ʇɟıl ؛ɹǝʌoɔ uǝɯʞoɹ 'loods-ıuıɯ 'sǝʞɐɹq ɔsıp 'sʎollɐ ɥʇıʍ 44p ؛ɹǝʌoɔ ɹǝɥsnɹɔʞɔoɹ 'slɐǝs ǝlxɐ ɹǝʇno 'ɹǝʞɔol ǝıssnɐ 'sʎollɐ /ʍ 03p '6ı :ɾʇ,00
44p '03p '6ı :5ɾɔ,37
s,ʇ/ɐ ƃɟq"23 '44p '03p '8ʌ063 :5ɾɔ,47

The Swamp Things 4x4 Club Jeep Talk HomeGrown Offroad
Lostj is offline   Reply With Quote
Unread 09-28-2006, 07:21 PM   #5
BucJeeper
Registered User
 
Join Date: Aug 2006
Location: Tampa
Posts: 16
$20 each door from Quadratek. Never thought of how solid and heavy the handles are. I thought it was more of a plastic cup inside the door, but it's solid metal.
BucJeeper is offline   Reply With Quote
Reply
Thread Tools


Suggested Threads

Jeep, Wrangler, Cherokee, Grand Cherokee, and other models are copyrighted and trademarked to Jeep/Chrysler Corporation. JeepForum.com is not in any way associated with Jeep or the Chrysler Corp.